Lào Cai triển khai đề án giảm rác thải nhựa trong nông nghiệp
CTTĐT - Lào Cai tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc phân loại từ nguồn, thu gom các chất thải từ nhựa và nilon sử dụng trong nông nghiệp.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các địa phương, tổ chức và cá nhân về ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa khó phân hủy trong sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, năm 2022, Sở NN-PTNT Lào Cai đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, Sở NN-PTNT đã đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của chất thải nhựa và túi nilon gây ra đối với môi trường nói chung; chất thải nhựa là vỏ bao bì chứa đựng thuốc BVTV, vỏ vacxin tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm sau sử dụng nói riêng.

Tập huấn, nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân, đội ngũ cán bộ cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp về các quy định bảo vệ môi trường, tác hại của rác thải nhựa trong sản xuất và cộng đồng dân cư, tác hại của thuốc BVTV, phân bón hóa học đối với con người và môi trường… Hàng năm, các địa phương trong tỉnh tổ chức ít nhất 10 lớp tập huấn phương pháp, kỹ năng, các quy định quản lý giảm thiểu chất thải nhựa và các hóa chất độc hại.

Xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý chất thải nhựa trong nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, thủy sản. Khuyến khích, hướng dẫn về ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa (màng phủ nilon).

Hướng dẫn phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy; tăng cường khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến tái chế chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường. Hướng dẫn phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế chất thải nhựa và túi nilon. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ, thu gom, tái chế chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy tiếp cận các công nghệ tiên tiến tái chế chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trở thành các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Chất thải nhựa là vỏ bao bì chứa đựng thuốc BVTV, vỏ vacxin tiêm phòng cho gia súc gia cầm sau sử dụng được thu gom, xử lý và vận chuyển để tiêu hủy theo văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Lào Cai.